Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení bez uvedení důvodu a lhůta pro odstoupení

V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

Kupující - spotřebitel dle § 1840 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávané do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

Spotřebitel, který má právo odstoupit od smlouvy, dle práva na odstoupení, tak jak je uvedeno výše, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.

Právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu se nevztahuje na kupující - podnikatele.

Postup pro odstoupení

V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: Kupující – spotřebitel zašle vyplněný vzorový formulář na emailovou adresu Info@aquaanna.cz. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu obdržení odstoupení od smlouvy. V případě že kupujícímu nebude do 7 dní toto potvrzení zasláno, a to zejména z důvodu nedoručení emailu, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího jiným způsobem. Odstoupení od smlouvy je rovněž možné zaslat písemně do sídla prodávajícího.

V odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést skutečnost, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím, které kupující uhradil). V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Peníze (tj. kupní cena a náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím, které kupující uhradil) budou vráceny na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.