Obchodní podmínky

AQUA NOVA s.r.o.
se sídlem Radiměř 88, okres Svitavy, PSČ 569 07,
IČ: 25274295, DIČ: CZ 25274295
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12065
(dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují nákup v internetovém obchodě, který je společností AQUA NOVA s.r.o., se sídlem Radiměř 88, okres Svitavy, PSČ 569 07, IČ: 25274295, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12065 (dále jen „prodávající“), provozován na internetové adrese www.aquaanna.cz (dále jen „internetový obchod“) a dále vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž odchylná individuální ujednání smluvních stran mají před VOP přednost, jsou-li v souladu s platnou legislativou České republiky.

1.3. Prodávajícím se rozumí společnost AQUA NOVA s.r.o., se sídlem Radiměř 88, okres Svitavy, PSČ 569 07, IČ: 25274295, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12065.

1.4. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

1.5. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6. Podnikatelem se rozumí

 • každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku,

 • osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

 • osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost a aktuálnost údajů zadaných v uživatelském účtu. V případě, že kupující uvede údaje nesprávné, je prodávající oprávněn zrušit jeho uživatelský účet.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Uživatelské jméno a heslo si zvolí kupující. Kupující je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je prodávající oprávněn podle svého uvážení buď registraci kupujícího a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a tyto údaje rovněž dobře zabezpečit, tak aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese zodpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za odcizení či zapomenutí těchto informací. Kupující není dále oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Za zneužití účtu kupujícího třetí osobou není prodávající zodpovědný.

2.4. Prodávající je oprávněn zamítnout žádost o registraci, případně odmítnout provést její dokončení, pokud je obsah registrovaných informací v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy a dále v případě, že takové informace poškozují dobré jméno prodávajícího nebo jeho smluvní partnery, nebo v případě duplicity registrovaných informací.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá. V případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, je prodávající oprávněn kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany kupujícího zrušit či zablokovat jeho uživatelský účet. Prodávající je dále oprávněn kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat kupujícího zrušit či zablokovat uživatelský účet kupujícího, chová-li se kupující v rozporu s právními předpisy České republiky, případně v rozporu s dobrými mravy. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí. Prodávající musí v takovém případě udat důvod zrušení registrace formou emailu sděleném při registraci.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a webové rozhraní obchodu  nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob či z důvodů vyšší moci (zejména z důvodu výpadku elektrické energie, teroristického útoku, živelných pohrom aj.). Prodávající nenese za tuto nedostupnost uživatelského účtu a webového rozhraní obchodu odpovědnost. Prodávající nenese odpovědnost ani v případě špatné konektivity či výpadcích v rámci sítě Internet a v případě jiných skutečností, které nemůže ovlivnit.

2.7. Veškerá činnost kupujícího, která je vykonávána v rozporu s právními předpisy České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, je zakázána. Pokud se kupující bude chovat v rozporu s VOP, je si vědom skutečnosti, že odpovídá za škody tímto jednáním způsobené. Prodávající nenese v takovém případě žádnou odpovědnost.

2.8. Kupující tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že na webovém rozhraní obchodu mohou být zobrazovány reklamní nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Kupující je srozuměn s tím, že zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení“, které je umístěno v objednávkovém formuláři, vyjadřuje souhlas s tím, že prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu na emailovou adresu sdělení obsahující zejména informace o novinkách, zkvalitnění a případných omezení služeb prodávajícího. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu prodávajícímu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu)

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

 • osobních údajích kupujícího, zejména jméno a příjmení (popřípadě firmu a IČO), adresu dodání zboží, telefonický a emailový kontakt,

 • o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před zasláním objednávky není kupujícímu umožněno tyto údaje měnit. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito VOP a vyslovit s nimi souhlas. Souhlas kupující vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“, které je umístěno v objednávkovém formuláři. Bez vyslovení souhlasu s VOP, k objednávce nedojde. Kupující dále prohlašuje, že se seznámil s informacemi před uzavřením smlouvy v souladu s § 1811 odst. 2, § 1820 a § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů. Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění registrací a zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých dle těchto VOP. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.  Je-li na základě množství objednaného zboží kupujícím-spotřebitelem evidentní, že objednávka nesouvisí s potřebami domácnosti spotřebitele (např. nadměrné množství zboží), je odeslaná objednávka spotřebitele pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu-spotřebiteli s tímto jeho návrhem. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s podnikateli, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8. Kupující je srozuměn se skutečností, že odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Kupující prohlašuje, že se důkladně seznámil s popisem zboží, včetně jeho vlastností, zvolenou technologií a je mu známa potřeba provádět pravidelně kontrolu a servis zařízení. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.9. Kupní smlouva a doklady s ní související (a to zejména objednávka kupujícího a faktura za objednané zboží) je uchovávána v elektronické a tištěné podobě v sídle prodávajícího po dobu nejméně 5 let. K těmto dokumentům umožní prodávající na základě žádosti kupujícího kupujícímu přístup.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit převodem na účet prodávajícícho nebo prostřednictvím platební brány před dodáním zboží, nebo v hotovosti při předání zboží, v závislosti na tom, jaký způsob platby kupující zvolí na webovém rozhraní eshopu.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě objednání určitého zboží za určitou cenu, je možné náklady spojené s balením a dodáním zboží neúčtovat. Toto ovšem neplatí v případě uvedeném v bodě 6.2.

4.4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu  a tuto mu doručí společně s objednaným zbožím.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

5.2. Kupující - spotřebitel dle § 1840 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávané do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

5.3. V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího  na emailovou adresu Info@aquaanna.cz. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu obdržení odstoupení od smlouvy. V případě že kupujícímu nebude do 7 dní toto potvrzení zasláno, a to zejména z důvodu nedoručení emailu, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího jiným způsobem. Odstoupení od smlouvy je rovněž možné zaslat písemně do sídla prodávajícího.

5.4. V odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést skutečnost, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím, které kupující uhradil). Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Peníze (tj. kupní cena a náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím, které kupující uhradil) budou vráceny na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.4. Čl. 5.1. až 5.3. obchodních podmínek se nevztahuje na kupující - podnikatele.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží kupujícímu bude kupujícímu následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud kupující před oznámením prodávajícího nebo přepravce o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 5. VOP.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Obvyklá doba dodání je 5 pracovních dnů s tím, že o době dodání prodávající kupujícího informuje. Prodávající si vyhrazuje právo tuto obvyklou dobu dodání prodloužit.

6.5. Prodávající je povinen dodat zboží pouze na území České republiky.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Nemá-li převzatá věc vlastnosti stanovené v bodu 7.2., může kupující-spotřebitel u prodávajícího do minimálního data trvanlivosti uvedeného na zboží, a není-li toto datum uvedeno, do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.5. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno včas. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.

7.6. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, znečištěním, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti, mráz,  apod.), neodbornou manipulací, dopravou zboží prováděnou kupujícím, úmyslným poškozením, v případě nedodržení závazného návodu k použití, se kterým byl kupující seznámen, v případě nedodržování pravidelného servisu (je-li vyžadován), nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Na vady vzniklé neodborným zacházením nebo mechanickým poškozením se záruka nevztahuje.

7.7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

7.8. Práva z vadného plnění doporučuje prodávající uplatnit následujícím způsobem:

Kupující-spotřebitel kontaktuje prodávajícího na emailovou adresu Info@aquaanna.cz. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu obdržení reklamace. V případě že kupujícímu nebude do 7 dní toto potvrzení zasláno, a to zejména z důvodu nedoručení emailu, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího jiným způsobem. Reklamaci je rovněž možné uplatnit písemnou formou zaslanou do sídla prodávajícího. V obou případech kupující přiloží doklad o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet od okamžiku doručení vadného zboží prodávajícímu.

7.9. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, vyřídit reklamaci, včetně odstranění vady, pokud se s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího-spotřebitele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím-spotřebitelem. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození a být čisté a kompletní.

7.10. V případě osobního odběru je kupující povinen ihned zkontrolovat obsah zboží. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým, popř. dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový, popř. dodací list, je povinen toto neprodleně nahlásit prodávajícímu při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brána zřetel.

7.11. Uplatnění reklamace kupujícím-spotřebitelem se řídí zákonem č 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. U zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, originální záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou kupujícímu sdělovány prostřednictvím e-mailových zpráv na jím  uvedenou adresu, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost objednané zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.  Kupující nesmí zejména užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaného, nelegálního, obtěžujícího obsahu či šíření poplašných zpráv.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (firma), adresa bydliště (adresa sídla), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Prodávající je povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

9.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání registrace na portálu prodávajícího, a to automatizovaným způsobem v elektronické podoby, případně v tištěné podobě. Po ukončení registrace bude ukončeno zpracovávání údajů a tyto údaje budou zlikvidovány.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních  údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Prodávající nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých uživatelů nebo k jejich uživatelským účtům nebo k příslušné databázi prodávajícího a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Kupující prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a vylučují užití Vídeňské úmluvy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. V případě sporu vzniklého na základě kupní smlouvy či v její souvislosti jsou příslušné obecné soudy České republiky, tím není dotčeno právo kupujícího-spotřebitele zahájit mimosoudní řízení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce či podání stížnosti v případě nákupu nápojů ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci a v ostatních případech k České obchodní inspekci.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu.

10.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.aquaanna.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později.

10.5. Vztahy blíže neupravené VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a v případě vztahu prodávajícího s kupujícím – spotřebitelem, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VOP jsou účinné ode dne 8.4.2016.